Generalforsamling 2017

Dagsorden for Generalforsamling 2017
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Valg af mindst 2 (to) stemmetællere.
4) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
5) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
6) Indkomne forslag.
a) Forslag om ændring af betaling af kontingent.
7) Fremlæggelse af kontingent for 2017.
8) Nyt fra YouSee
9) Valg
   a. Bestyrelsesmedlemmer.
     Jan Christiansen - Genopstiller
     Robert Nielsen - Genopstiller
     John Schwee - Genopstiller IKKE
   b. Bestyrelsessuppleanter.
     Jan Thomsen - Genopstiller
     Thomas Madsen - Genopstiller
   c. Revisor.
     Ege Buch Rasmussen
     Jørgen Rasmussen
   d. Revisorsuppleant.
     Hans Mikkelsen
10) Eventuelt.