Generalforsamling 2017

Referat af Ordinær Generalforsamling 2017

Referat af ordinær generalforsamling i Gislev Antenneforening 6. marts 2017.

 

Antal fremmødte foreningsmedlemmer 46, heraf 39 stemmeberettigede.
Hele den siddende bestyrelse samt suppleanter var tilstede.
Konsulent Ole Madsen, YouSee, var inviteret til at holde et indlæg.

 

1) Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Jan Thomsen, der blev valgt med akklamation.

 

2) Valg af referent
Bestyrelsen foreslog Robert Eilsø Nielsen, der blev valgt med akklamation.

3) Valg af stemmetællere
Wessel, Tonni og Søren blev foreslået, alle valgt med akklamation.

 

4) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Beretning, aflagt af formanden, indsat i sin helhed:

 

Jeg vil gerne starte med at byde jer alle velkommen.

 

Det forgangne år har igen været meget begivenhedsrigt for antenneforeningen. 

 

Det er igen gået lidt nedad, vi har mistet 211 medlemmer (27 sidste år), så vi har i alt 417. I øjeblikket har vi 111 pakke 3 tilslutninger mod 121 sidste år, pakke 2 er stadig den største med 188 tilslutninger, der var 196 sidste år og pakke 1 er stabilt på 111. Vi har også fået mulighed for, at medlemmerne kan få bredbånd uden TV, det er der i øjeblikket 7 der benytter sig af. 94 totalt har kvartalsvis opkrævning (78 sidste år) .

 

Men heldigvis er det ikke alt der går nedad, vi har jo en facebookgruppe med lige nu 198 medlemmer mod 181 i 2016.

 

Sidste gang fortalte jeg, at Erling, Andersen Antennemontering var godt i gang med at afdrage på gælden til foreningen, Der er faktisk, totalt set, tilbagebetalt 200.000 kr, så gælden nu er nede på 280.000 kr. Det bliver spændende om vi får flere, for som flere af jer nok har set i dagspressen, så er hans andet firma nu også erklæret konkurs, men vi har selvfølgelig gjort advokaten der behandler konkursen opmærksom på vores krav i boet, så nu venter vi spændt på om der kommer penge ud af det, eller Erling selv betaler i starten af april.

 

 

Den 30/1 blev der slukket for FM signalet. Vi har desværre ikke nogen mulighed for at vide hvor mange, der blev direkte berørt af dette, men YouSee tilbyder stadig medlemmerne at få en stueantenne, hvis man skulle have behov for det. Der er også flyttet om på kanalerne, så de nu starter på en anden frekvens end tidligere. Husk I altid kan finde informationer om indstilling af TV på vores hjemmeside www.gislevantenne.dk.
Som det seneste har Dansk Kabel TV været igennem hele vores anlæg, og det er nu, langt om længe ved at være gennemført. Så har vi et af Danmarks mest moderne antenneanlæg, klar til hvad fremtiden byder os. Jeg ved godt, at det ikke har været uden problemer, men de afbrydelser, der har været, har været strengt nødvendige. 

 

 

Alt udstyr, i alle antenneskabe i byen, er blevet udskiftet, og flere steder, bl.a. i Byhaven, hvor der har været dårligt signal, er dette blevet meget forbedret bl.a. ved, at der er sat ekstra forstærkere op, og den nord- og østlige del af byen er blevet splittet op i 2 øer. Jeg er sikker på at YouSee senere i aften vil fortælle jer en masse om, hvad opgraderingen har af betydning for jer og fremtiden i Gislev Antenneforening.

 

Der er sikkert mange, der vil huske starten på år 2017. Her blev vi, sammen med resten af Danmark, desværre ramt af et større nedbrud i YouSee’s system, jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke de YouSee medarbejdere, der smed alt, hvad de havde i hænderne og gik i gang med at rette fejl, med det samme. Også tak til YouSee for den fine kompensation vi alle fik for ulejligheden, jeg havde i hvert fald stor glæde af de gratis film.

 

I oktober/november besluttede vi at omdele et brev til jer, jeg håber, I havde glæde af de tips, vi havde lagt i brevet, og at i tog jer tid til at læse brevet, desværre har vi ikke fået nogen nye medlemmer på baggrund af det, men vi kunne da glæde et enkelt medlem, der vandt en gratis pakke 1 i 2017. Jeg tænker vi senere på året igen kommer rundt med en stak breve til alle, især de, der ikke er medlemmer i foreningen.

 

Vi har også i december måned lavet aftale med 2 trådløse internetleverandører om, at de kan bruge vores mast til datatransmission, der får vi lidt penge ind igen.

 

Til slut vil jeg sige tak for godt samarbejde i det forgange år til de øvrige medlemmer af bestyrelsen, til YouSee og Dansk Kabel TV.

 

Også tak til jer medlemmer - TAK!

 

5) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Det reviderede regnskab blev fremlagt af kassereren.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet uden bemærkninger.

 

6) Indkomne forslag
Der var indkommet et enkelt forslag fra bestyrelsen, gående på, at medlemmer, der betaler kvartalsvis, fremadrettet (fra 1/1 2018) i forbindelse med opkrævning af 1/4 tv-pakke i første kvartal, opkræves det fulde medlemskontingent i modsætning til hidtil, hvor medlemskontingent er blevet opdelt i fire rater.

 

Forslaget medførte debat og enkelte medlemmer anførte, at grunden til, at nogle medlemmer vælger at betale kvartalsvis, kan hænge sammen med økonomisk formåen, hvorfor det muligvis kunne virke voldsomt at skulle betale hele medlemskontingentet på en gang.

 

Forslaget blev sat til afstemning og vedtaget med 32 stemmer for og 2 stemmer imod.

 

7) Fremlæggelse af kontingent for 2017
Priser for tv-pakker inkl. medlemskontingent på 800 kr. årligt er som følger:

 

Grundpakke 200 kr./md. = 2.400 kr. årligt
Mellempakke 400 kr./md. = 4.800 kr. årligt
Fuldpakke 517 kr./md. = 6.200 kr. årligt

 

8) Nyt fra YouSee.
Ole Madsen fra YouSee startede med at undskylde det længerevarende tv-nedbrud, der skete nytårs aften 2016. Politiet efterforsker sagen, som en kriminel handling, da der ikke var tale om en teknisk fejl, men derimod en fjendtlig handling, formentligt fra personer med indgående kendskab til YouSee´s systemer. Som kompensation for udfaldet tilbød YouSee gratis film i hele januar 2017.

 

Der arbejdes på at indføre et giga-bredbånd, der muliggør meget hurtigere hastigheder end i dag - dette forventes at komme i sidste kvartal af 2017. Gislev Antenneforenings medlemmer vil være blandt de første i landet, der får tilbudt de høje hastigheder. 

 

Gislev Antenneforenings net, er i forbindelse med opdatering af anlægget, blevet endnu mere sikkert og er fremtidssikret. Danmark er længst fremme i verden vedr. sikkerhed på nettet.  

 

Anlægget er i forbindelse med opdateringen, blevet inddelt i tre øer, hvilket bl.a. vil betyde, at fejlfinding på anlægget kan ske hurtigere.

 

I forbindelse med åben by arrangementet i Gislev d. 2. september 2017 vil YouSee stille med en informationsbus. Her vil der blive mulighed for at få information omkring produkter og muligheder samt få svar på eventuelle spørgsmål.

 

Det er muligt at leje en tv-boks ved You See leje for 30kr./md.
Grundet udviklingen på området, er køb af boks ikke rentabelt, en ny boks, er allerede på vej ind.

 

Der blev orienteret om "bland selv". YouSee har p.t. forhandling med streamingtjenester. Det forventes at f.eks. Netflix og HBO vil indgå i "bland selv". Bland selv kanaler kan udskiftes efter 30 dage. Det koster 30,00 kr., pr. kanal.
"Bland selv" kan styres via egen tv-boks, over nettet, eller ved henvendelse til YouSee.

 

Ole opfordrede medlemmerne til at besøge YouSee´s informationsbus d. 2. september. På dette tidspunkt forventes det, at der er noget mere konkret at fortælle.

9) Valg.

a. Bestyrelsesmedlemmer.
På valg var:
Jan Christiansen - ønskede genvalg.
Robert Eilsø Nielsen - ønskede genvalg
John Schwee - ønskede ikke genvalg

Endvidere blev følgende foreslået opstillet:
Thomas Madsen - villig til valg
Jan Thomsen - villig til valg

Herefter overgik punktet til skriftlig afstemning, hvor hver stemmeberettigede kunne påføre op til tre navne på stemmesedlen, hvilket muliggjorde maksimalt 117 stemmer.

Resultatet af afstemningen blev som følger:
Jan Christiansen modtog 25 stemmer
Robert Eilsø Nielsen modtog 26 stemmer
Thomas Madsen modtog 22 stemmer
Jan Thomsen modtog 19 stemmer
Syv stemmer var ugyldige.

Valgt blev:
Robert Eilsø Nielsen, Jan Christiansen og Thomas Madsen.

b. Betyrelsessuppleanter
Følgende ønskede opstilling:
Jan Thomsen
Jan Wessel

Begge valgt med akklamation.

c. Revisorer
Følgende blev foreslået:
Ege Buch Rasmussen - villig til genvalg
Jørgen Rasmussen - villig til genvalg.

Begge valgt med akklamation.

d. Revisorsuppleant
Foreslået blev Hans Rasmussen, der blev genvalgt med akklamation.

 

10) Eventuelt
Formanden orienterede om, at der i forbindelse med kontrol af anlægget, var blevet konstateret ulovlige tilslutninger til anlægget. Fremadrettet vil ulovlige tilslutninger blive politianmeldt.

Bjarne Dyrehauge foreslog bestyrelsen at undersøge muligheden for at oprette et korps af frivillige, der kunne assistere medlemmer, der måtte have behov for bistand/undervisning i opsætning af internet og tv. Bistand/undervisning i eget hjem samt evt. et fælleslokale blev nævnt som muligheder, eventuelt imod et mindre bidrag.

 


Dirigenten takkede for god ro og orden og herefter var foreningen vært for et lettere traktement bestående af æggekage med tilbehør.

 

 

 

ref: Robert Eilsø Nielsen

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at Gislev Antenneforening anvender cookies.