Generalforsamling 2013 referat

Generalforsamling d. 15.03.13. for Gislev Antenneforening.

Blev afholdt i Gislev hallen.

Tilstede fra bestyrelsen var: Henning, Jan, Finn, John, Robert

Samt 1.supp. Wessel og 2.supp. Busser.

Dagsorden.

1. Valg af dirigent

2. Formands beretning 2012-13

3. Årsregnskab for 2012.

4. Fremtidens internetløsning.

5. Indkommende forslag

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Valg af bestyrelsen og Suppleanter.

8. Valg af Revisor og Suppleant.

9. Evt.

 

1. Valg af dirigent.

Det blev igen vores trofaste og dygtige mand Hr. Wessel der blev valgt.

 

2. Formandsberetning.

 Gislev Antenneforening Generalforsamling 2013

Formandsberetning

Jeg vil gerne starte med at byde jer alle velkommen.

Det forgangne år, har lige som de forrige, været meget begivenhedsrigt for antenneforeningen.

Vi har mistet 21 medlemmer, så vi i øjeblikket har 130 pakke 3 tilslutninger mod 136 sidste år, pakke 2 er stadig den største med 264 tilslutninger, der var 282 sidste år og pakke 1 har er steget til 90 mod 87 i 2012. Vi har 248 internetkunder

Hen over sommeren har der egentligt været rimeligt fredeligt, vi har holdt nogle møder med YouSee og med Andersen Antennemontering.

I efteråret, har vi gennemgået den årlige omlægning fra YouSee, hvor et par kanaler blev flyttet rundt og flere skiftede til HD. I starten af 2013, har vi også fået flere kanaler i HD, så der nu i pakke 3 er 31 HD kanaler.

YouSee holder i øvrigt HD-fest her i marts måned, så ALLE HD-kanaler kan ses af alle.

1. januar har staten inddraget 800Mhz båndet til mobiltelefoni, det betyder at man skal være meget opmærksom på sin husinstallation, sørg for at bruge de rigtige kabler og stik, så indstråling mindskes.

1. april lukkes for mpeg-2 signalerne, det betyder at alt digitalt TV så kun sendes i mpeg-4. hvis du kan se HD-kanaler i dag, er der ingen problemer med dit TV, blot husk net-id 100, når du indstiller dit TV.

Fra 1. Juli er det muligt, blot man har pakke 1, frit at vælge tillægskanaler, kravet om at man skal vælge 4 fjernes, så man nu kan ”nøjes” med at købe præcis de kanaler man mangler. Udbuddet af fritvalgskanaler udvides så der til 1. Juli skulle være omkring 100 forskellige at vælge i mellem. Heriblandt også mange etniske kanaler.

Sidste år snakkede vi også om internet, her er den seneste status, at DK Kabel TV har flyttet alle eksisterende kunder til den nye Docsis 3 platform. Vi skal senere i aften kigge på hvad der skal ske fremover på internet fronten.

Det seneste år har vi været stort set forskånet for reparationer på vores anlæg, derfor ser vores økonomi en del bedre ud end sidste år, som Kassereren vil vise jer om lidt.

Her er lige en oversigt over de HD kanaler vi har i nettet nu.

Til slut vil jeg sige tak for det forgange år til de øvrige medlemmer af bestyrelsen, tak til Andersens antennemontering, for god service, og tak til YouSee for en stabil og velfungerende løsning!

Og til jer medlemmer, tak fordi i er der, uden jer havde vi jo ikke nogen at lave alt det her for J

TAK!

 

3. Regnskab fremlagt af kasseren.

Der blev ikke stillet mange spørgsmål til regnskabet for året 2012.

andet end Kasseren skulle tale højere, så forsamlingen hører hvad der blev sagt. 

Regnskabet blev hermed godkendt. Regnskabet så positivt ud.

4. Fremtidens Internetløsning.

Debatten om vores fremtidige internetløsning, havde stor interesse fra mange deltagerne og derfor blev det en meget livlig debat om emnet. Debatten endte med at foreningens medlemmer lagde hele ansvaret til selve bestyrelsen.

Om det skulle være YouSee eller Erling Andersen Antenne firma. Valget faldt af flere grunde på Andersen Antenne. Af den årsag, at den gav flest rimelige muligheder i fremtiden samt fordelagtigt økonomi for Gislev Antenneforenings medlemmer.

5. Indkommende Forslag.

a)Forslag om kvartalsvis betaling.(af Jørgen Secher)

b)Forslag om et alternativ for YouSee. (af Jørgen Secher)

Begge ovenstående forslag blev trukket tilbage af Jørgen Secher. Da han var tilfreds med Antenneforeningens fremtidige gøremål. Som berørte en stor del af hans egen forslag.

c) Ændringer af vedtægter. Dette kræver et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Den ekstraordinære generalforsamling bliver

fredag d. 19.04.13 i Gislevhallens cafeteria kl.19.00

Vedtægts ændringer for Gislev Antenneforening.

Det der er skrevet med rød farve skal fjernes.

Det der er skrevet med grønt er ændringer eller tilføjelser.

 

              Vedtægter for Gislev Antenneforening

§1
Foreningens navn er Gislev Antenneforening, 5854 Gislev.

§2
Foreningens interesseområder er der hvor der i forvejen er gravet og opsat antennekasser i Gislev.
 

§ 3. 
1. Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, Foreningens     formål er at eje og drive antenneanlæg med henblik på at:

a. modtage og distribuere danske og udenlandske radio- og fjernsynskanaler

b. udbyde kapacitet til brug for datatransmission

c. udbyde serviceydelser som naturligt lader sig tilbyde via fællesantenneanlægget.

2. Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænset overdragelse af transmissionskapacitet i nettet til tredjemand.

3. selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens interesser.

4. Foreningen ønsker at dække Gislev lokal-område med til Internet/fællesantenne-anlæg. 

Medlemmerne: 

§4
Enhver, som har betalt tilslutningsbidrag, og som er tilsluttet fællesantenneanlægget, er automatisk medlem af foreningen.

Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, jævnfør § 2 kan begære sit tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg mod at betale gældende tilslutningsafgift under forudsætning af, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget. I modsat fald undersøger foreningen mulighederne for fornøden udbygning, idet alle udgifter til den udvidelse af anlægget, der er nødvendig for tilslutningen, bør betales af de(t) nye medlem(mer) under behørig hensyntagen til yderligere udvidelsesmuligheder, der følger af udvidelsen. Ved tilslutning i forbindelse med byggemodning af nye områder bør udgifterne betales af den, der forestår byggemodningen.

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Såfremt et medlem ekskluderes, skal medlemmet afbryde sin tilslutning til anlægget. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

A.
Ejendomme, hvor ejeren selv installerer eget antenneanlæg, men med tilslutning til det af antenneforeningens etablerede anlæg. Ejeren vedligeholder selv forstærkeranlæg, fordelingsnet, abonnentdåser samt afholder selv el-udgifter. Derimod betales kontingent til antenneforeningen for medlemskab. Kontingentet skal bl.a. anvendes til fælles vedligeholdelse af forsyningsnet, mast, antenner samt hovedforstærker. Kontingentet beregnes som følger:

12½ % pr. abonnent af det til enhver tid gældende medlemskontingent. Ejeren betaler 100% og opretholder herved én stemme.

§5
For udlejningsejendomme, der er tilsluttet på ejerens foranledning, opkræves tilslutningsbidrag og kontingent gennem ejeren. Det påhviler udlejeren at meddele bestyrelsen lejerens navn og adresse.
Hvis lejer afregner direkte med foreningen, forbeholder foreningen sig ret til via udlejer at gøre udlæg i lejers indbetalte depositum ved evt. manglende betaling.
Ønsker ejeren af ejendommen ikke kollektiv tilslutning kan en lejer dog selvstændig blive tilsluttet fællesantenneanlægget på lige fod med ejere. Det påhviler lejeren at sikre sig tilladelse til etablering af tilslutningen. 

§6 
Medlemmerne er pligtige til at tåle, at en tilslutningsstander placeres ved eller på deres grund uden betaling fra foreningens side.

Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de beskadigelser, de måtte påføre forbindelseskabler og standere, der findes på deres egen grund. Det samme gælder, hvis medlemmerne påfører anlægget beskadigelser uden for egen grund. Eventuelle beskadigelser må straks indberettes til bestyrelsen.

§7 
Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med 3 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb.

Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med 1 måneds skriftlig varsel til et kvartals udløb.

Udmeldelse kan dog kun ske, såfremt medlemmet indbetaler et beløb, der svarer til det pågældende medlems andel af foreningens nettogæld, opgjort efter det regnskab, der udfærdiges på tidspunktet for udmeldelsen. Beløbet forfalder til betaling senes en måned efter afholdelse af den generalforsamling, hvor regnskabet godkendes.

Hvis medlemmet ved udmeldelse har gæld til foreningen, kan foreningen kræve denne indfriet.

Generalforsamling: 

§8 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

§9 
Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i marts måned, og indvarsles ved meddelelse i den lokale avis senest 3 uger før. På generalforsamlingen fremlægges det reviderede regnskab.

 

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende 8 punkter:

1) Valg af dirigent

2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3) Aflæggelse af regnskab

4) Eventuelle forslag

5) Fastsættelse af kontingent

6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant

7) Valg af revisor og revisorsuppleant

8) Eventuelt.

Forslag til behandling under punkt 4 skal med navn og underskrift sendes til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

§10
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med otte dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftlig fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra 25 (femogtyve) procent af medlemmerne senest tre uger efter, at en sådan begæring er modtaget. 

§11 
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilslutning af en husstand tæller for et medlem og har således stemmeret.

I udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for den tilsluttede boligenhed. En lejer, der ønsker at udnytte sin ret til at stemme, har overfor dirigenten bevisbyrden for, at han/hun er lejer i en ejendom, der er tilsluttet anlægget.

Herudover har udlejeren én stemme. Som udlejer kan en juridisk person som medlem kun afgive én stemme, uanset det antal lejemål, han råder over i foreningens forsyningsområde.

Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen.

Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et – og kun et andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.

Ledelse - Tegning - Hæftelse:

§12
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for to år ad gangen, således at 2 medlemmer af bestyrelsen er på valg ved den ordinære generalforsamling i lige årstal og 3 medlemmer af bestyrelsen er på valg i ulige årstal. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer,
infokanalredaktør og sekretær.

Formand og kasserer kan ikke være på valg samme år, men må indbyrdes aftale hvem der skal på valg.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed.

Bestyrelsen fastsætter tilslutningsafgiften, der eventuelt kan opdeles i et fast beløb og forhøjet kontingent i en periode.

Den til enhver tid værende bestyrelse er ansvarlig for, at Telestyrelsen er underrettet om, hvem der til enhver tid er formand for foreningen.

Der kan ydes honorar til bestyrelsen. 

§13 
Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved køb, salg og pantsætning, ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Der kan meddeles enkeltpersoner prokura. 

§14
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. Erstatningskrav mod foreningens medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmets aktiver eller fra den programvirksomhed, der formidles via foreningens kabelanlæg. 

Regnskab og økonomi: 

§15
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes kontingentet af generalforsamlingen under hensyntagen til brugerafstemningen.

Bestyrelsen fastsætter kontingentet hvert år på den ordinære generalforsamling.

Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. 

Restancer: 

§16 
Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham/hende påhvilede forpligtelse til foreningens kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtig til at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling, herunder for gentilkobling til anlægget.

Bestyrelsen kan fastsætte tariffer herfor. 

§17 
Fællesantenneanlægget ejes af Gislev antenneforening 

Fraflytning: 

§18
Ved fraflytning eller ejerskifte kan den nye beboer/ejer indtræde som medlem af foreningen, såfremt han/hun ønsker det, og indbetaler det til enhver tid gældende medlemskontingent.

Den nye beboer/ejer overtager ikke det tidligere medlems forpligtelser. Han kan dog kun overtage medlemskabet, såfremt han betaler det tidligere medlems restancer. Som restance anses også et evt. skyldigt beløb i henhold til § 16. I modsat fald er bestyrelsen berettiget til at afbryde tilslutningen til anlægget.

Fraflyttere kan ikke medtage tilslutningen, da den følger ejendommen

Fraflytter kan medtage medlemskabet såfremt flytningen sker indenfor foreningens anlægsområde, dog mod betaling af gældende omkostninger for lukning/åbning.

 

6. Fastsættelse af kontigent.

Lille pakke.       2.100 kr.

Mellem pakke   3.700 kr.

Stor pakke       4.900 kr.

Alle tre pakker har fået en stigning på 100,00 kr. for 2013.

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Formanden Jan Christiansen ønskede genvalg.

Info John Schwee ønskede genvalg.

Sekretær. Robert Eilsø Nielsen ønskede genvalg.

Alle tre repræsentanter for bestyrelsen blev genvalgt.

1 suppleant Wessel og 2 suppleant Busser ønskede også genvalg.

Begge suppleanter blev genvalgt. Tillykke til jer alle.

 

8. Valg af revisor.

Jørgen og Uffe ønskede genvalg, samt suppleant Jørgen Secher ønskede også genvalg. Alle tre blev genvalgt og tillykke med det.

 

9. Eventuelt

Fri debat om løst og fast.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at Gislev Antenneforening anvender cookies.